احداث مدرسه سه کلاسه

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 135 پویا،مربوط میشود  به ساخت یک مدرسه در نردین - سمنان
نردین روستایی در بخش کالپوش شهرستان میامی ،با فاصله 350 کیلومتری از شهر سمنان میباشد  با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر ،با کمبود فضای آموزشی مواجه بوده و به همین دلیل،به همت بانی این طرح و اجرای موسسه پویا ، تصمیم به ساخت این مدرسه گرفته شد 
پروژه احداث  این مدرسه به علت عدم بودجه مالی نزدیک به 2 سال  به صورت نیمه کاره، متوقف گردیده بود.
پیشبینی میشود این پروژه توسط موسسه پویا ،برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره برداری گردد؛و دانش آموزان این روستا بتوانند د رآن مشغول به تحصیل گردند 


دانیال پرداز 2023 ©