تجهیز کارگاه طراحی و دوخت - هنرستان عطری

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

دوازدهمین پروژه تجهیز پویا،مربوط میشود به تجهیز کارگاه خیاطی هنرستان عطری  در روستای حاجی آباد شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی
بنا به نیاز هنرستان به تجهیزات رشته طراحی و دوخت و ارتقای سطح آموزش ، داین کارگاه تجهیز گردید؛ و هم اکنون هنرجویان این رشته آموزش های فنی را با تجهیزات مدرن بهتر فرا خواهند گرفت .


دانیال پرداز 2022 ©