تجهیز کارگاه برق - هنرستان تلاش

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
41%
41.60%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

نهمین پروژه تجهیز پویا،مربوط میشود به تجهیز کارگاه رشته برق هنرستان تلاش د ر درمیان بیرجند خراسان جنوبی
نیاز هنرستان به تجهیزات فنی رشته برق موجب گردید که بر اساس نیاز سنجی های به عمل آمده ،این کارگاه تجهیز گردد.


دانیال پرداز 2022 ©