جستجو

فیلتر

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
5%
4%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
76%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
22%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
70%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
38%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
75%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
4%
3%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
12%
13%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
9%
8%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
63%
62%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
29%
29%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
81%
82%
حمایت مالی

شماره طرح: 12


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 11


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
80%
حمایت مالی

شماره طرح: 10


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 9


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
41%
42%
حمایت مالی

شماره طرح: 6


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 5


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
27%
28%
حمایت مالی

شماره طرح: 4


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 1


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 141


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 140


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 139


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 138


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 137


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
65%
حمایت مالی

شماره طرح: 136


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 135


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
33%
حمایت مالی

شماره طرح: 134


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
14%
14%
حمایت مالی

شماره طرح: 132


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
12%
حمایت مالی

شماره طرح: 129


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 120


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
56%
حمایت مالی

شماره طرح: 109


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 108


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 106


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
97%
حمایت مالی

شماره طرح: 104


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
100%

شماره طرح: 103


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
100%

شماره طرح: 102


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
100%

شماره طرح: 48


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
100%

شماره طرح: 47


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
100%

شماره طرح: 21


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

شماره طرح: 20


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
97%
حمایت مالی

شماره طرح: 19


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

شماره طرح: 14


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

شماره طرح: 12


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

شماره طرح: 10


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
95%
حمایت مالی

شماره طرح: 2


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
96%
96%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
100%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
8%
حمایت مالی

شماره طرح: 33


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
68%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
71%
حمایت مالی
دانیال پرداز 2022 ©