احداث هنرستان کار و دانش فرزانگان بجستان

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
85%
3.50%
احداث خوابگاه شبانه روزی انابد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
0%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ فاطمه زهرا ریوش

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
300%
توسعه دو کلاس در مدرسه مرضیه تقوی ریوش

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
150.0%
توسعه دوکلاس در مدرسه مینو سادات علوی ایور

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
احداث مدرسه ابتدایی 3 کلاسۀ شهید آخرتی ایور

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
130.43%
احداث مدرسه ابتدایی 6 کلاسۀ اسفندیاری رضویه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
363.64%
احداث دبستان 6 کلاسۀ البرز رضویه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
375.00%
احداث سرویس بهداشتی در مدرسه آخرتی کاشمر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
92%
141.67%
توسعه 2 کلاس در دبستان اسفیوخ تربت حیدریه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
20%
161.62%
احداث دبیرستان 3 کلاسه در سعدالدین خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
20%
272.73%
توسعه 4 کلاس در مدرسه تکمار خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
218.18%
احداث مدرسه 4 کلاسۀ حسن آباد حسن آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
5%
0%
احداث مدرسه 6 کلاسه محمدخان حسن آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
243.75%
احداث هنرستان 12کلاسۀ اندیشه مشهد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
333.33%
احداث کارگاه در هنرستان اندیشه مشهد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
300%
احداث مدرسه 6 کلاسۀ نیکی خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
181.82%
توسعه 2 کلاسۀ مدرسه فرزانگان خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
200%
احداث سرویس بهداشتی در شند ملکی نهبندان

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
85.71%
احداث مدرسه 2 کلاسۀ دهنو بیرجند

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
0%
توسعه 2 کلاس در مدرسه 12 فروردین اسلامیه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
238.37%
مدرسه 4 کلاسۀ آرین شهر بیرجند

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
40%
185.43%
احداث کارگاه نقشه کشی در هنرستان فناوران قائن

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
157.98%
احداث کارگاه خیاطی در هنرستان علم و تقوی طبس

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
157.83%
احداث کارگاه چند منظورۀ مجتبی کاشانی اسدیه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
20%
0%
احداث مدرسه 4 کلاسۀ ناصرآباد ابتر ایرانشهر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
190.18%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ قادرآباد ابتر ایرانشهر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
40%
147.73%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ احمدآباد ایرانشهر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
147.73%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ اناری دَر ایرانشهر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
147.73%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ روحی ایرانشهر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
147.73%
احداث مدرسه 2 کلاسۀ باغمیان تربت حیدریه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
303.03%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ ضیاءالدین علیا تربت حیدریه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
272.73%
احداث مدرسه 2 کلاسۀ امیرآباد تربت حیدریه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
252.53%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ ریز قند تربت حیدریه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
272.73%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ نقاب خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
احداث سالن چند منظوره در سعدالدین خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
احداث 10 چشمه سرویس بهداشتی قلعه گنج

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
بازسازی و تجهیز کارگاه های هنرستان دارالفنون قائن

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
193.55%
تجهیز کتابخانۀ هنرستان اندیشه قاسم آباد مشهد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
توسعه 2 کلاس در دبستان نسترن خسروی بشرویه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
20%
0%
احداث مدرسه 1 کلاسۀ کال عبدالغنی طبس

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
آسفالت حیاط مدرسه تکمار خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
بازسازی سرویس بهداشتی مدرسه تکمار خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
تکمیل سالن ورزشی هنرستان دیواندری سبزوار

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
0%
آسفالت و توسعه خوابگاه هنرستان دیواندری سبزوار

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
احداث دبستان 2 کلاسۀ محب راد فردوس

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
توسعه و تجهیز خانه باران سبزوار

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
دانیال پرداز 2020 ©