جستجو

فیلتر

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
38%
39%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
95%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
52%
60%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
12%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
78%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
66%
حمایت مالی

شماره طرح: همیاری


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
30%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
52%
83%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
40%
حمایت مالی

شماره طرح: 2


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%

شماره طرح: 10


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
95%
حمایت مالی

شماره طرح: 12


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
100%

شماره طرح: 14


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
100%

شماره طرح: 19


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
100%

شماره طرح: 20


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
100%

شماره طرح: 21


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
100%

شماره طرح: 32


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
100%

شماره طرح: 36


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
85%
100%

شماره طرح: 37


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
100%

شماره طرح: 39


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
100%

شماره طرح: 46


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 47


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
100%

شماره طرح: 48


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
100%

شماره طرح: 102


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
100%

شماره طرح: 103


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
100%

شماره طرح: 104


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
100%

شماره طرح: 106


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
97%
حمایت مالی

شماره طرح: 107


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
100%

شماره طرح: 111


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 112


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
96%
حمایت مالی

شماره طرح: 114


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
20%
28%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
100%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
8%
حمایت مالی

شماره طرح: 33


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
68%
حمایت مالی
دانیال پرداز 2021 ©