جستجو

فیلتر

شماره طرح: 9


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
41%
42%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 12


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 5


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
27%
28%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 18


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 17


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 16


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 15


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
40%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 14


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 13


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 11


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
80%
حمایت مالی

شماره طرح: 10


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 8


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 7


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 6


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 4


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 3


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
98%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 2


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 1


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
70%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
38%
حمایت مالی

شماره طرح: 145


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 142


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
8%
حمایت مالی

شماره طرح: 141


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
20%
25%
حمایت مالی

شماره طرح: 140


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
35%
حمایت مالی

شماره طرح: 139


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
35%
حمایت مالی

شماره طرح: 138


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
72%
حمایت مالی

شماره طرح: 137


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
65%
حمایت مالی

شماره طرح: 136


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 135


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
70%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 134


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
14%
14%
حمایت مالی

شماره طرح: 129


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 120


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
70%
56%
حمایت مالی

شماره طرح: 106


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
97%
حمایت مالی

شماره طرح: 104


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
100%

شماره طرح: 103


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
100%

شماره طرح: 102


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
100%

شماره طرح: 48


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
100%

شماره طرح: 47


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
100%

شماره طرح: 21


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

شماره طرح: 20


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
97%
حمایت مالی

شماره طرح: 19


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

شماره طرح: 14


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

شماره طرح: 12


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

شماره طرح: 10


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
95%
حمایت مالی

شماره طرح: 2


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 132


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 126


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 122


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 109


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 108


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 107


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 101


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 58


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 51


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 46


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 42


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 41


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 43


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 44


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 39


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 38


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 37


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 36


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 35


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 33


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 32


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 31


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 29


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 27


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 26


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 25


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 24


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 18


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 17


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 16


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 15


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 13


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 11


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 3


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 1


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
29%
33%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
96%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
81%
82%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
12%
19%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
75%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
5%
4%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
78%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
9%
9%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
63%
62%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
22%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
4%
3%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
96%
95%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
72%
71%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
8%
8%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
95%
95%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
33%
32%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
60%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
72%
71%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
88%
88%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
25%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
68%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
49%
48%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
60%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
53%
52%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: همیاری 1400


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
52%
52%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 120


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
دانیال پرداز 2022 ©