طرح شماره 1 رضویه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 2 بجستان

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 3 کاشمر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 4 کاشمر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 5 سبزوار

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
20%
0.50%
طرح شماره 6 سبزوار

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 7 سبزوار

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 8 سبزوار

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 9 سبزوار

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 10 بردسکن

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
0%
طرح شماره 11 کاشمر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
70%
0%
طرح شماره 12 کاشمر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
0%
طرح شماره 13 کاشمر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 14 کاشمر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
0%
طرح شماره 15 رضویه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
0%
طرح شماره 16 رضویه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
85%
0%
طرح شماره 18 کاشمر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
85%
0%
طرح شماره 19 تربت حیدریه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
15%
0%
طرح شماره 20 خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
15%
0%
طرح شماره 21 خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
0%
طرح شماره 22 طبس

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
1%
0%
طرح شماره 23 بردسکن

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%
طرح شماره 17 بردسکن

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
2%
0%
طرح شماره 24 بردسکن

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
0%
طرح شماره 25 مشهد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 26 مشهد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره27 خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
0%
طرح شماره 28 حاجی آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
15%
0%
طرح شماره 29 خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 30 خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
5%
0%
طرح شماره 31 نهبندان

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 32 بیرجند

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
0%
طرح 33 اسدیه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
1%
0%
طرح شماره 34 فیض آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
5%
0%
طرح شماره 35 فردوس

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
0%
طرح شاره 36 قائن

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
20%
0%
طرح شماره 37 قائن

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
0%
طرح شماره 38 طبس

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
طرح شماره 39 اسدیه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
5%
0%
طرح شماره 40 بیرجند

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
0%
طرح شماره 41 ایرانشهر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
85%
0%
طرح شماره 42 ایرانشهر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
40%
0%
طرح شماره 43 ایرانشهر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
40%
0%
طرح شماره 44 ایرانشهر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
0%
طرح شماره45 ایرانشهر

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
0%
طرح شماره 46 تربت حیدریه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
0%
طرح شماره 47 تربت حیدریه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
0%
طرح شماره 48 تربت حیدریه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
40%
0%
طرح شماره 49 تربت حیدریه

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
0%
طرح شماره 50 خلیل آباد

پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
1%
0%
دانیال پرداز 2020 ©