احداث هنرستان کار و دانش فرزانگان بجستان

شماره طرح: 2


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
85%
82.51%
احداث خوابگاه شبانه روزی انابد

شماره طرح: 10


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
78.61%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ فاطمه زهرا ریوش

شماره طرح: 11


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
100%
توسعه دو کلاس در مدرسه مرضیه تقوی ریوش

شماره طرح: 12


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
100%
توسعه دوکلاس در مدرسه مینو سادات علوی ایور

شماره طرح: 13


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
احداث مدرسه ابتدایی 3 کلاسۀ شهید آخرتی ایور

شماره طرح: 14


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
100%
احداث مدرسه ابتدایی 6 کلاسۀ راه دانش رضویه

شماره طرح: 15


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
95%
90.91%
احداث دبستان 6 کلاسۀ البرز رضویه

شماره طرح: 16


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
احداث سرویس بهداشتی در مدرسه آخرتی کاشمر

شماره طرح: 18


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
92%
100%
توسعه 2 کلاس در دبستان اسفیوخ تربت حیدریه

شماره طرح: 19


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
91.92%
احداث دبیرستان 3 کلاسه در سعدالدین خلیل آباد

شماره طرح: 20


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
20%
30.30%
توسعه 4 کلاس در مدرسه تکمار خلیل آباد

شماره طرح: 21


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
75.76%
احداث مدرسه 4 کلاسۀ حسن آباد حسن آباد

شماره طرح: 23


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
5%
0%
احداث مدرسه 6 کلاسه محمدخان حسن آباد

شماره طرح: 24


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
100%
احداث هنرستان 12کلاسۀ مولای متقیان (اندیشه) مشهد

شماره طرح: 25


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
احداث کارگاه محمد راشد مرندی در هنرستان مولای متقیان (اندیشه) مشهد

شماره طرح: 26


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
36.64%
احداث مدرسه 6 کلاسۀ نیکی خلیل آباد

شماره طرح: 27


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
توسعه 2 کلاسۀ مدرسه فرزانگان خلیل آباد

شماره طرح: 29


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
احداث سرویس بهداشتی در شند ملکی نهبندان

شماره طرح: 31


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
احداث مدرسه 2 کلاسۀ دهنو بیرجند

شماره طرح: 32


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
51.87%
توسعه 2 کلاس در مدرسه 12 فروردین اسلامیه

شماره طرح: 35


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
100%
مدرسه 4 کلاسۀ آرین شهر بیرجند

شماره طرح: 36


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
40%
69.54%
احداث کارگاه نقشه کشی در هنرستان فناوران قائن

شماره طرح: 37


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
71.09%
احداث کارگاه خیاطی دکتر فریناز راشد مرندی در هنرستان علم و تقوی طبس

شماره طرح: 38


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
احداث کارگاه چند منظورۀ مجتبی کاشانی اسدیه

شماره طرح: 39


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
39.41%
احداث مدرسه 4 کلاسۀ ناصرآباد ابتر ایرانشهر

شماره طرح: 41


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
41.87%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ قادرآباد ابتر ایرانشهر

شماره طرح: 42


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
40%
86.36%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ احمدآباد ایرانشهر

شماره طرح: 43


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
86.36%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ اناری دَر ایرانشهر

شماره طرح: 44


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
86.36%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ روحی ایرانشهر

شماره طرح: 45


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
78.51%
احداث مدرسه 2 کلاسۀ باغمیان تربت حیدریه

شماره طرح: 46


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
90.91%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ ضیاءالدین علیا تربت حیدریه

شماره طرح: 47


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
100%
احداث مدرسه 2 کلاسۀ امیرآباد تربت حیدریه

شماره طرح: 48


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
69.77%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ دیز قند تربت حیدریه

شماره طرح: 49


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
احداث مدرسه 3 کلاسۀ نقاب خلیل آباد

شماره طرح: 50


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
احداث سالن چند منظوره در سعدالدین خلیل آباد

شماره طرح: 54


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%
احداث 10 چشمه سرویس بهداشتی قلعه گنج

شماره طرح: 59


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
بازسازی و تجهیز کارگاه های هنرستان دارالفنون قائن

شماره طرح: 60


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
0%
تجهیز کتابخانۀ مرحوم دکتر مهرداد زمانپور در هنرستان مولای متقیان (اندیشه) قاسم آباد مشهد

شماره طرح: 28


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
100%
احداث مدرسه 1 کلاسۀ کال عبدالغنی طبس

شماره طرح: 40


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
31.82%
آسفالت حیاط مدرسه تکمار خلیل آباد

شماره طرح: 17


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
15%
0%
تکمیل بازسازی سرویس بهداشتی مدرسه تکمار خلیل آباد

شماره طرح: 22


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
0%
تکمیل سالن ورزشی هنرستان دیواندری سبزوار

شماره طرح: 57


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
0%
آسفالت و تجهیز خوابگاه هنرستان دیواندری سبزوار

شماره طرح: 61


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
0%
احداث دبستان 2 کلاسۀ محب راد فردوس

شماره طرح: 56


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
توسعه و تجهیز خانه باران سبزوار

شماره طرح: 53


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
33%
37.83%
بازسازی مدرسه 12 فروردین قصرقند

شماره طرح: 34


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
بازسازی دبیرستان سیدجمال الدین اسدآبادی فردوس

شماره طرح: 30


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
70%
0%
احداث سرویس بهداشتی مدرسه نیکی خلیل آباد

شماره طرح: 33


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
15%
0%
بازسازی دبستان شهیدان یوسفی و رحمانی ایور

شماره طرح: 51


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
0%
احداث سرویس بهداشتی 4 چشمه دبستان مختلط بیرجند

شماره طرح: 52


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
0%
دانیال پرداز 2020 ©