شماره طرح: 108


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
15%
0%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 3


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 1


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 107


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
100%

شماره طرح: 106


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 105


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
25%

شماره طرح: 103


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
15%
50%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
47%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
62%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
52%
33%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
21%
71%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
20%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
47%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
52%
100%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
60%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
17%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
68%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
40%
98%

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
63%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 51


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 33


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
91%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 101


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 22


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 17


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 28


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 58


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 59


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 102


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
15%
100%

شماره طرح: 104


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
40%

شماره طرح: 48


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
91%

شماره طرح: 47


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
100%

شماره طرح: 46


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 44


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 43


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 42


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 41


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
73%

شماره طرح: 39


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
70%
53%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 38


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 37


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
100%

شماره طرح: 36


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 35


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 32


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
52%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 31


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 29


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 27


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 26


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
22%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 25


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 24


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 21


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
76%

شماره طرح: 20


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
30%

شماره طرح: 19


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
55%
92%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 18


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 16


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 15


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 14


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 13


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 12


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
35%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 11


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 10


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
55%

شماره طرح: 2


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
85%
83%
دانیال پرداز 2021 ©
s